ultrasonografia sprzedaż doradztwo

Zasady korzystania z Giełdy

Niniejsze zasady obowiązują od dnia 21.09.2018.

Wprowadzenie
Witamy na stronie medprime.pl, której integralną część stanowi Giełda. Celem funkcjonowania Giełdy jest kojarzenie podmiotów oferujących nowe lub używane aparaty ultrasonograficzne z potencjalnymi kupującymi poprzez zamieszczanie ogłoszeń w udostępnianym przez firmę Medprime Rafał Józefacki, z siedzibą przy ulicy Radosnej 14, 05-830 Stara Wieś, serwisie internetowym. Sama firma Medprime nie uczestniczy i nie jest stroną w zawieranych przez użytkowników Giełdy transakcjach kupna-sprzedaży. Nie wprowadza także na rynek, w ramach funkcjonowania Giełdy, żadnych towarów ani produktów.

Zamieszczane przez Ogłoszeniodawców informacje dotyczące cech i parametrów produktów oraz ich proponowanej ceny sprzedaży nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Szczegółowe i ostateczne warunki transakcji kupna-sprzedaży ustalane są bezpośrednio między Ogłoszeniodawcą a nabywcą po nawiązaniu przez nich kontaktu.

Niniejsze zasady korzystania z Giełdy wraz z Polityką prywatności regulują w szczególności kwestie związane z zamieszczaniem ogłoszeń oraz wszelkie inne aspekty korzystania z Giełdy. Uzyskując dostęp do Giełdy i korzystając z niej użytkownik wyraża zgodę na warunki zawarte w Zasadach korzystania z Giełdy oraz Polityce prywatności.

Definicje
Ogłoszenie - zestaw wyświetlanych na stronie Giełdy, udostępnionych przez Ogłoszeniodawcę informacji dotyczących oferowanego przez niego urządzenia. Każde ogłoszenie jest opatrzone unikalnym numerem.

Ogłoszeniodawca – każdy użytkownik Giełdy zamieszczający w niej ogłoszenie celem nawiązania kontaktu z potencjalnymi nabywcami, w szczególności:
- osoby fizyczne i podmioty świadczące usługi medyczne, korzystające z Giełdy bezpłatnie
- podmioty gospodarcze prowadzące działalność w zakresie obrotu sprzętem medycznym, korzystające z Giełdy odpłatnie

Operator – firma Medprime Rafał Józefacki - właściciel strony Medprime.pl zarządzający Giełdą, sprawujący nadzór nad jej prawidłowym funkcjonowaniem i ustalający zasady korzystania z Giełdy.

Klient – podmiot współpracujący z Operatorem, w szczególności korzystający z innych oferowanych przez Operatora usług.

Użytkownicy – wszyscy korzystający z jakichkolwiek funkcjonalności Giełdy, w szczególności ogłoszeniodawcy oraz potencjalni kupujący poszukujący interesujących ich ogłoszeń.

Zasady dodawania ogłoszeń
Ogłoszenia mogą być dodawane przez osoby, które mają ukończone 18 lat.

Zamieszczając ogłoszenie Ogłoszeniodawca oświadcza, że robi to w sposób świadomy i dobrowolny dokładając wszelkich starań by podawane przez niego w ogłoszeniu informacje były zgodne z prawdą i kompletne. Ogłoszeniodawca zobowiązuje się nie podejmować działań takich jak:

publikowanie gróźb lub materiałów o charakterze obraźliwym, złośliwym, obscenicznym lub nieprzyzwoitym;
publikowanie treści bezprawnych;
naruszanie obowiązujących przepisów prawa;
oszukiwanie lub wprowadzanie w błąd;
naruszanie jakichkolwiek praw osób trzecich;
dystrybucja lub wysyłanie komunikacji zawierającej spam, łańcuszki i piramidy;
dystrybucja wirusów lub innych technologii, które mogą być szkodliwe dla Giełdy lub innych jej użytkowników;
obciążanie w sposób nieuzasadniony infrastruktury Giełdy lub zakłócanie jej prawidłowego działania;
kopiowanie, modyfikowanie lub dystrybucja treści innych osób bez ich zgody;
używanie narzędzi typu robot, spider, scraper lub innych automatycznych technologii do uzyskania dostępu do funkcjonalności Giełdy i zbierania materiałów do jakichkolwiek celów bez wyraźnej zgody na piśmie;
zbieranie lub pozyskiwanie w inny sposób informacji o innych Użytkownikach, w tym ich adresów e-mail, bez ich zgody;
omijanie środków zapobiegających uzyskaniu dostępu do Giełdy lub ograniczających korzystanie z nich.

Ogłoszeniodawca ponosi odpowiedzialność za informacje publikowane za pośrednictwem Giełdy oraz ponosi konsekwencje związane z publikowanymi przez niego materiałami. Operator  może odmówić publikacji lub usunąć treści, które będą niezgodne z niniejszymi Zasadami.

Zdjęcia aparatu dodawane do Ogłoszenia muszą odzwierciedlać faktyczny stan sprzętu i pokazywać przeznaczony do sprzedaży aparat. Niedopuszczalne jest wstawianie zdjęć poglądowych nowych aparatów np. pochodzących ze stron producentów sprzętu.

Podanie przez Ogłoszeniodawcę imienia i nazwiska oraz numeru telefonu i adresu email w polu „Dane Ogłoszeniodawcy” jest konieczne i będzie wykorzystywane wyłącznie przez firmę Medprime Rafał Józefacki do weryfikacji ogłoszenia i udzielenia Ogłoszeniodawcy pomocy w kompletnym uzupełnieniu formularza oraz, na wyraźne życzenie Ogłoszeniodawcy, do przedstawienia oferty obejmującej pozostałe usługi świadczone przez firmę Medprime.

Ogłoszeniodawca wypełniając formularz ogłoszeniowy i potwierdzając zamiar jego publikacji poprzez naciśnięcie pola „Dodaj ogłoszenie” wyraża zgodę na jego weryfikację przez Operatora. Weryfikacja odbywa się mailowo lub telefonicznie i ma na celu wyjaśnienie ewentualnych wątpliwości co do poprawności wprowadzonych danych oraz przede wszystkim udzielenie Ogłoszeniodawcy pomocy w jak najbardziej kompleksowym wypełnieniu formularza, a tym samym skutecznym poszukiwaniu nabywcy.
Ogłoszeniodawca może zostać w trakcie weryfikacji poproszony przez Operatora o informację na temat zakresu swojej działalności. Ukrycie przez Ogłoszeniodawcę faktu prowadzenia działalności w zakresie obrotu sprzętem medycznym i wszelkie próby obejścia tej zasady stanowią naruszenie Zasad Korzystania z Giełdy. Podobnie jak w przypadku innych naruszeń Operatorowi przysługuje prawo odmowy publikacji ogłoszenia tego Ogłoszeniodawcy.

Ogłoszenie jest wyświetlane na stronie Giełdy po przeprowadzeniu przez Operatora jego weryfikacji.

Edycja ogłoszenia
Ogłoszeniodawca nie ma bezpośredniej możliwości edycji dodanego ogłoszenia. Wszelkich zmian w treści ogłoszenia dokonuje Operator na prośbę Ogłoszeniodawcy i w uzgodnionym z nim zakresie i kształcie. W razie konieczności modyfikacji zamieszczonego ogłoszenia należy wysłać maila na adres gielda@medprime.pl podając w tytule numer ogłoszenia.

Usuwanie ogłoszenia
Ogłoszenie może zostać w każdej chwili usunięte przez Ogłoszeniodawcę za pośrednictwem otrzymanego od Operatora linku do podglądu ogłoszenia.
Automatycznie usuwane są ogłoszenia, dla których upłynął przewidziany w niniejszych Zasadach Korzystania okres wyświetlania.
Operator zastrzega sobie możliwość usuwania ogłoszeń naruszających którykolwiek z punktów niniejszych Zasad Korzysztania.

Okres wyświetlania ogłoszenia
Ogłoszenie jest widoczne na stronie Giełdy przez okres 30 dni licząc od dnia jego publikacji.  Po upływie tego czasu ogłoszenie jest automatycznie usuwane.

Komunikacja  Operatora z Ogłoszeniodawcą
Ogłoszeniodawca otrzymuje od Operatora drogą mailową następujące informacje:

  • informacja o dodaniu ogłoszenia;
  • informacja o zakończeniu procesu weryfikacji i opublikowaniu ogłoszenia przez Operatora. Zawiera ona także link do podglądu ogłoszenia z możliwością jego usunięcia;
  • informacja o wygaśnięciu ogłoszenia po upływie 30-dniowego okresu wyświetlania.

Możliwa jest także komunikacja telefoniczna, głównie w ramach procesu weryfikacji lub np. w celu rozwiązania zgłoszonego przez Ogłoszeniodawcę problemu.

Kolejność wyświetlania ogłoszeń
Ogłoszenia są wyświetlane na stronie Giełdy zgodnie z kolejnością dodawania - najnowsze ogłoszenia wyświetlane są na górze listy ogłoszeń.

Operator zastrzega sobie możliwość wyświetlania na górze listy ogłoszeń zamieszczanych przez Klientów oraz udostępniania im dostępnych dla siebie kanałów reklamy i promocji w celu promowania ich ogłoszeń.

Kontakt między Użytkownikami
Wiadomość wysyłana do Ogłoszeniodawcy poprzez formularz kontaktowy pod ogłoszeniem trafia bezpośrednio do Ogłoszeniodawcy.

Opłaty
Zamieszczanie ogłoszeń jest bezpłatne dla osób fizycznych oraz dla podmiotów gospodarczych udzielających  świadczeń zdrowotnych.

Pozostałe podmioty gospodarcze, w szczególności podmioty prowadzące działalność handlową polegającą na obrocie sprzętem medycznym  zobowiązane są do uiszczania opłat za zamieszczanie ogłoszeń w serwisie Giełda. Opłata wnoszona jest przez Ogłoszeniodawcę przed publikacją pierwszego ogłoszenia na podstawie wystawionej przez Operatora faktury pro-forma. Po zaksięgowaniu wpłaty Operator opublikuje zamieszczone przez Ogłoszeniodawcę ogłoszenia.  Wysokość opłat podlega indywidualnym ustaleniom z Operatorem na podstawie wartości wystawianego sprzętu.

Odpowiedzialność
Operator Giełdy nie uczestniczy w zawieraniu transakcji kupna-sprzedaży przez Użytkowników. W związku z powyższym nie ponosi w żadnym zakresie odpowiedzialności za prawidłowe i zgodne z prawem przeprowadzanie tych transakcji.

Operator Giełdy nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość informacji podawanych w ogłoszeniach przez Ogłoszeniodawcę.

Wyjątek dla powyższego stanowi sytuacja gdy firma Medprime Rafał Józefacki samodzielnie zamieszcza ogłoszenie w oparciu o dostępne dla siebie zasoby.

Pozostałe zasady
Operator zastrzega sobie prawo aktualizowania lub zmieniania w dowolnym momencie Zasad korzystania z Giełdy. Każdy Użytkownik zostanie poinformowany o tym przez umieszczenie na stronie Giełdy wiadomości o zmianie Zasad korzystania, a wszelkie zmiany będą obowiązywać od chwili ich publikacji na stronie Giełdy.

Wszelkie uwagi i ewentualne problemy techniczne dotyczące funkcjonowania Giełdy w szczególności poprawności dodawania i wyświetlania ogłoszeń należy zgłaszać Operatorowi na adres mailowy: gielda@medprime.pl. Operator zobowiązuje się do możliwie szybkiego reagowania i rozwiązywania zgłaszanych problemów.